събота, 9 септември 2017 г.

Talk 2

(BG)


Let's talk after all we don't have what else to do.

Годината е 2017… И зоната тук е шибано мъртва…

"С тази прическа си много сексуална."

"Ох благодаря"

"Айде да се преместим"

"Добре къде?"


Момичето и момчето станаха и тръгнаха на долу

"Аз съм виновен… седях близо до тях… Зяпах ги и той… тя ме видяха като заплаха."

Това си помислих… Нямах правото да го кажа на все пак си го помислих. Каква друга би могло да бъде?
Ден 3


Лъжи те нямат край… Тва е вече реалност лъжите са една илюзия в която живеем.


"Ае аз ще говоря с нея"

"Не…Не  твърде е трудно…."

"Офф да не ти пука.
.… щом го иска ще го правиш."


….


"Можем да ходим на плаж"
"Ще видя съученико"


..


"После ще ти звънна"
"Добре"

..

Края на крайщата всичко това отгоре е една лъжа. Make it Personal kill Stephanie!


(ENG)

Let's talk after we have nothing else to do.


...


The year is 2017 ... And the area here is fucking dead ...

"This hairstyle is very sexual."

"Oh thank you"

"Let's Move"

"Okay, where?"


The girl and the boy got up and walked down


...


"I'm guilty ... I was sitting near them ... I stared at them and he ... she saw me as a threat."

That's what I thought ... I have no right to say it, you still thought it. What else could it be?


...

Day 3


Lies have no end ... It is reality now, lying is an illusion in which we live.


"I'll talk to her"

"No ... It's not hard ...".

- You do not care.
... if you want, you'll do it.


....


"We can go to the beach"
"I'll see a classmate"


..


"I will call you later"
"OK"

..

By the end of the day, all this is a marauder. Do it personally kill Stephanie!

Няма коментари:

Публикуване на коментар